FŐOLDAL BEMUTATKOZUNK PANASZKEZELÉS ADATKEZELÉS ÜZLETSZABÁLYZAT PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR KRÍZISHITEL VÁLLALKOZÁSOKNAK
KAPCSOLAT

Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfelünk!

Célunk, hogy Ön minden szempontból elégedett legyen szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Tudjuk azonban, hogy minden szervezet működése során előfordulhatnak olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban ügyfeleink megalapozott panasszal élhetnek. Jelen tájékoztatónkkal szeretnénk segíteni Önt abban, hogy véleményét, panaszát egyszerűen és eredményesen juttassa el részünkre annak érdekében, hogy az gyorsan megoldódjon. Az alábbiakban összefoglaljuk az Ön által igénybe vehető panaszbejelentés rendjét.

Szóbeli panasz

Amennyiben megítélése szerint az Ön által kifogásolt eljárás a helyszínen megoldható, vagy egyszerűen orvosolható, esetleg információ hiányon vagy félreértésen alapul, kérjük, forduljon ügyfélfogadás időben személyesen vagy telefonon munkatársainkhoz. Munkatársaink igyekeznek valamennyi kérdésére választ adni. Amennyiben a társaságunk részéről elkövetett hibára derül fény, kollegáink tájékoztatni fogják a hiba orvoslásának módjáról is.

a) személyesen:

A Társaság székhelye:
1074 Budapest, Dohány utca 12.

Nyitvatartási idő:
H 08:00 – 18:00
K-P 08:00 - 16:00

b) telefonon:

Telefonszám:
+36 1 920 6858

Hívásfogadási idő:
H 08:00 – 20:00
K-P 08:00 - 16:00

Írásbeli panasz:

Amennyiben észrevételeit részletesen és maradandóan kívánja jelezni, vagy esetleg szóbeli panaszát nem az Ön teljes megelégedésére orvosoltuk, Önnek lehetősége van írásbeli panaszbejelentést tenni alábbi formákban és elérhetőségeken.

a) személyesen vagy más által átadott irat útján,

b) postai úton (levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12.),

c) telefaxon (telefaxszám: +36-1-273-08-67),

d) elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: info@smelizing.hu).

A panasz formai kötöttség nélkül nyújtható be, azonban javasoljuk az erre rendszeresített, honlapunkról letölthető formanyomtatványunk használatát. A nem formanyomtatványon benyújtott panasz minimális formai követelményekhez tartozik, hogy egyértelműen kiderüljön belőle a panaszos személye, a panaszos elérhetősége, a panaszos kapcsolata a Társassággal, a panasz konkrét tárgya, a panasz időpontja és helye. A panaszosnak a panaszát aláírásával kell hitelesítenie.

A Társaság a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt az MNB kérésére bemutatja.

A Társaság a panasz kivizsgálásáért az ügyféllel szemben külön díjat nem számít fel.

Panaszbenyújtás meghatalmazott útján

Panaszát meghatalmazott útján is megteheti. Amennyiben meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A panasz-bejelentést a beérkezéstől számított 30 napon belül (kézbesítési idő) igyekszünk az Ön részére megválaszolni. Amennyiben a panasz jellege miatt a fenti határidő nem tartható, az ügyintézési idő hosszabbításáról és annak indoklásáról külön értesítést küldünk. Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során kiegészítő információkra lesz szükségünk az Ön részéről. Ebben az esetben kérjük ilyen irányú megkeresésünk mielőbbi megválaszolását.

A panasz társaságunkon kívüli bejelentésének, orvoslásának lehetőségei

A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:

a) Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén):


Levélcím általános ügyekben:

Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172.

https://www.mnb.hu/bekeltetes


Levélcím elszámolással, szerződésmódosulással kapcsolatos ügyekben:

Pénzügyi Békéltető Testület-1539 Budapest Pf.: 670.

Ügyfélszolgálat címe: 1013. Budapest, Krisztina krt. 39.


Telefon: +36-80-203-776

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu


b) Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ


Székhely és személyes ügyfélszolgálat:

1013 Budapest, Krisztina krt. 39

Levélcím:

1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.

Telefon: + 36 80 203 776

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz

c) BíróságÖn a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését igényelheti.

Amennyiben panasz kivizsgálása az Ügyfél szerint nem jogszabályszerűen történt, vagy ha véleménye szerint a Társaság megtévesztette, a panaszra adott válaszban vállalt kötelezettséget, intézkedést elmulasztotta, vagy a panaszra adott válaszból jogszabálysértés gyanúja merül fel, a Magyar Nemzeti Bankhoz mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat.


A formanyomtatványok honlapunkon elérhetők, illetve letölthetők az alábbi internetcímen:

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz#formanyomtatvanyok


Tisztelettel:

SME Property Lízing Zrt.


Panaszkezelési szabályzat

Fogyasztoi kérelem az MNB részére

Fogyasztoi-panasz-szolgaltatonak

MNB 150 Általános fogyasztói kérelem

MNB 180 Méltányossági kérelem

MNB Túlzott eladósodottsági tájékoztató